Bydlení s Rozumem - občanské sdružení

Cíle sdružení jsou:

 • Propagace staveb a technologií z přírodných a ekologických materiálů a působení oblastí zdravého bydlení
 • Ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech
 • Ochrana zeleně v obci
 • Péče o území
 • Ochrana přírody a krajiny
 • Ochrana životního prostředí
 • Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické
 • Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
 • Snížení CO2

Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech stavění z přírodních a ekologických materiálů, působení v oblastech zdravého bydlení a ochrany životního prostředí, zejména pak:

 • Praktická činnost členů ve spolupráci s dodavateli a ekologických staveb a s orgány ochrany životního prostředí
 • Kooperace s jinými sdruženími majícimi za svůj hlavní cíl propagaci ekologického stavitelství a ochranu životního prostředí
 • Poskytovaní servisních služeb, pomoci a poradenství
 • Soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně)
 • Účast při jednáních a řizeních s volenými i správními orgány
 • Osvětová činnost
 • Organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení

Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

Povodňové domy


Naši partneři

Odkazy